DSC01768


(物)质名称 醇酸油漆 原子灰 醇酸稀释剂 发泡胶 聚酯漆 聚酯漆稀释剂 脱漆剂 化白水 物理性质 刺激性气味 物理状态 易燃液体 粘稠液体

Leave a Reply